bird
sun

Konsultacje

 

KONSULTACJE DLA RODZICÓW

Imię i nazwisko

Dzień i godzina

Skubacz Małgorzata

PN 15.00-16.30

Bernaś Jagoda

ŚR 15.00-16.00

Sladkowska-Mika Martyna

PN 16.00-16.30

Leksowska Magdalena

CZW 15.30-16.00

Betka Wioletta

PN 14.00-14.30

Żegleń Agmieszka

WT 12.35-13.05

Niesporek Dorota

PN 15.00-15.30

Zwierzyński Adam

ŚR 12.15-12.45

Piernikorz Ewelina

ŚR 13.30-14.00

Winiarczyk Marta

WT 12.15-12.45

Przypaśniak Joanna

PT 12.00-15.00

Bonk-Weleda Beata

CZW 11.30-12.30

Brzoza Katarzyna

PN 13.00-13.30

Duda Iwona

PN 15.30-16.00

Fic Aleksandra

WT 16.15-16.45

Pawlik Bogumiła

ŚR 13.45-14.30

Griner Małgorzta

ŚR 13.40-14.20

Nowicka Beata

CZW 14.50-15.20

Skrzypczyk Agnieszka

ŚR 15.40-16.10

Maksym Halina

ŚR 15.40-16.10

Macionczyk- Wojtasiewicz Katarzyna

PN 15.00-15.30

Dotknij nauki

 

"Dotknij nauki”


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

na lata 2014 - 2020

Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego


 

ZMIANY

CZWARTEK. 23.05

”Tajemnice ziemi” gr.1 i gr 3 – nowy termin:

 poniedziałek 27.05 te same godziny, sala 24

 


 

ZMIANY W HARMONOGRAMIE NA MAJ

Ze względu na zmiany w szkolnym planie lekcji dla klasy 5a i dla pani Basi Psota prowadzącej "Laboratorium młodego badacza" zmieniły się jej zajęcia dla grupy 1 i 2 z poniedziałków na środy:

gr.1 z 20.05 na 22.05 godz.13:50-14:50

gr.2 z 27.05 na 29.05 godz.13:50-14:50

Zajęcia poniedziałkowe z panią H.Maksym pozostają bez zmian dla dzieci z klasy 5b. Uczniowie klasy 5a, którzy mają w tym samym czasie w-f, muszą przychodzić na zajęcia środowe z grupą 3 lub 4 od godz 14:45.

 


 

Wszystkie wycieczki w maju i czerwcu (oprócz Łaźni Łańcuszkowej) to wycieczki terenowe.

Prosimy zadbać o odpowiednią odzież dostosowaną do warunków pogody.

Obiady po powrocie.

 

 

Oficjalna strona projektu

Aktualny harmonogram zajęć

RODO

WNIOSKI DO POBRANIA

 

Wniosek o ograniczenie przetwarzania danych

Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych

Wniosek o przeniesienie danych osobowych

Wniosek o udzielenie informacji w zakresie przetwarzania danych

Wniosek o zmianie danych osobowych

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Informacje dotyczące prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza niniejsze rozporządzenie.

Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o postępach i efektach rozpatrywania skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej na mocy art. 78 RODO.

Każda osoba fizyczna  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych, gdy  uzna  ,  iż  przetwarzanie  danych  osobowych  jej dotyczących  narusza przepisy RODO 

https://www.giodo.gov.pl/

 

_____________________________________________________________________________

Prawo do sprzeciwu

Informacje dotyczące prawa do sprzeciwu.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu danych na swój temat, może wnieść do administratora sprzeciw. Sprzeciw nie przysługuje jednak w przypadku, gdy osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych. Jeżeli osoba nie chce, aby administrator dalej przetwarzał jej dane, powinna cofnąć zgodę (choć skutek może być taki sam, to z punktu widzenia prawnego sprzeciw i odwołanie zgody to konstrukcje odmienne). Sprzeciw nie przysługuje również w przypadku, gdy:

– podstawą przetwarzania danych osobowych jest konieczność realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b r.o.d.o.);

– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c r.o.d.o.);

– przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d r.o.d.o.).

Administrator bez zbędnej zwłoki - a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania - powinien udzielić osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.

Uzyskanie informacji o spełnieniu żądania podmiotu danych kończy postępowanie w tym zakresie.
Uzyskanie informacji o niespełnieniu żądania uprawnia podmiot danych do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 r.o.d.o.

______________________________________________________________________________

Prawo do przenoszenia danych

Informacje dotyczące prawa do przenoszenia danych.

Osoba, której dane dotyczą, może zwrócić się do administratora z wnioskiem o przeniesienie danych osobowych, jeżeli zamierza zmienić dostawcę usług. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, jeżeli czynności, które są wykonywane w ramach procesów przetwarzania, realizowane są przez systemy informatyczne lub inne mechanizmy pozwalające na automatyzację (wykonywanie czynności przez maszynę samoczynnie, bez każdorazowego działania człowieka). Dla możności skorzystania z prawa do przenoszenia danych prawodawca unijny wymaga łącznego spełnienia przesłanek dotyczących: podstawy przetwarzania (zgoda lub umowa) oraz sposobu przetwarzania (zautomatyzowany).

Administrator bez zbędnej zwłoki - a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania - powinien udzielić osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.

Uzyskanie informacji o spełnieniu żądania podmiotu danych kończy postępowanie w tym zakresie.
Uzyskanie informacji o niespełnieniu żądania uprawnia podmiot danych do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 r.o.d.o.

____________________________________________________________________________

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Informacje dotyczące prawa do ograniczenia przetwarzania danych.

Przepisy r.o.d.o. przewidują uprawnienie osoby, której dane dotyczą, do żądania od administratora ograniczenia ich przetwarzania. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych, może zwrócić się do administratora z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych - na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych.

Administrator bez zbędnej zwłoki - a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania - powinien udzielić osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.

Uzyskanie informacji o spełnieniu żądania podmiotu danych kończy postępowanie w tym zakresie.
Uzyskanie informacji o niespełnieniu żądania uprawnia podmiot danych do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 r.o.d.o.

____________________________________________________________________________

Prawo do bycia zapomnianym

Informacje dotyczące prawa do bycia zapomnianym.

W określonych w rozporządzeniu przypadkach prawodawca unijny przyznał osobie, której dane dotyczą, uprawnienie do żądania od administratora usunięcia danych jej dotyczących. Uprawnienie to, określane także mianem „prawa do bycia zapomnianym”.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą:
– stwierdzi, że dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
– cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
– wnosi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych,
– stwierdzi, że dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
– stwierdzi, że dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlega administrator,
– stwierdzi, że dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego
to może zwrócić się do administratora z żądaniem usunięcia danych. Ciężar dowodu (wykazania nieprawidłowości, nielegalności przetwarzania bądź zbędności danych) ciąży na osobie, której dane dotyczą.

Administrator bez zbędnej zwłoki - a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania - powinien udzielić osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.

Uzyskanie informacji o spełnieniu żądania podmiotu danych kończy postępowanie w tym zakresie.
Uzyskanie informacji o niespełnieniu żądania uprawnia podmiot danych do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 r.o.d.o.

_____________________________________________________________________________

Prawo do sprostowania danych

Informacje dotyczące prawa do sprostowania danych.

Osoba której dane dotyczą, ma prawo do do żądania dokonania korekty bądź usunięcia jej danych, jeśli są one nieprawdziwe, niepełne lub zostały zebrane w sposób sprzeczny z ustawą. Unijne rozporządzenie o ochronie danych nakłada na administratora obowiązek zapewnienia prawidłowości danych. Dane osobowe powinny być prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane. W przypadku rozbieżności między stanem faktycznym a treścią danych prawodawca unijny przyznał osobie, której dane dotyczą, uprawnienie do żądania od administratora sprostowania przetwarzanych danych, a w przypadku gdy dane są niekompletne, podmiot danych może domagać się ich uzupełnienia. Ciężar wykazania nieprawidłowości spoczywa na osobie, której dane dotyczą.

Administrator bez zbędnej zwłoki - a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania - powinien udzielić osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.

Uzyskanie informacji o spełnieniu żądania podmiotu danych kończy postępowanie w tym zakresie.
Uzyskanie informacji o niespełnieniu żądania uprawnia podmiot danych do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 r.o.d.o.

_____________________________________________________________________________

Prawo do informacji i kopii danych

Informacje dotyczące prawa do informacji i kopii danych.

Osoba, która chce się dowiedzieć, czy administrator przetwarza dane na jej temat, może zwrócić się do administratora o udzielenie informacji. Tego rodzaju wniosek nie wymaga uzasadnienia. Przepisy nie precyzują formy, w jakiej wniosek powinien być złożony, dlatego wniosek może przybrać formę dowolną; może to być wniosek pisemny , elektroniczny bądź zapytanie ustne. Administrator zobowiązany jest dokonać weryfikacji tożsamości osoby składającej wniosek by upewnić sie że dane zostaną przekazane właściwej osobie.  Wydanie kopii przetwarzanych danych wnioskujacej osobie jest nieodpłatne gdy jest to pierwszy wniosek, za kolejne kopie możliwa jest opłata.

Administrator bez zbędnej zwłoki - a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania - powinien udzielić osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.

Uzyskanie informacji o spełnieniu żądania podmiotu danych kończy postępowanie w tym zakresie.
Uzyskanie informacji o niespełnieniu żądania uprawnia podmiot danych do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 r.o.d.o.

Co wiem o Tobie roslino leśna

Drodzy uczniowie

Mimo zimowej aury,  tworzy się nasza przyszkolna ścieżka edukacyjna "Co wiem o Tobie roślino leśna?".

Niestety w ubiegłym sezonie kilka roślin wysadzonych przed zimą zginęło z powodu mrozu lub późniejszej letniej suszy i upałów. I tak straciliśmy jodłę, dęba czerwonego, buka. Zobaczymy czy po zimie przebudzą się nowo posadzone graby, czarne jagody i wrzos.

Trwają przygotowania do uatrakcyjnienia ścieżki i wzbogacenia jej o elementy fauny leśnej. Wasi koledzy uczęszczajacy na zajęcia "Wiedzieć więcej" wykonują zimą gipsowe formy zwierząt i grzybów leśnych. Wiosną umieszczone zostaną w różnych miejscach ścieżki. Powstają też kolejne karty zawierające informacje o obecnych na ścieżce organizmach. Te z kolei przygotowują uczniowie klasy VIII, którzy swoją wiedzę biologiczną poszerzają na zajęciach "Człowiek pod lupą".

Tymczasem zobaczcie zimową odsłonę szkolnej, leśnej ścieżki.

 

IMG 20190204 103232

IMG 20190204 103316

IMG 20190204 103335

IMG 20190204 103408

IMG 20190204 103425

IMG 20190204 103452    Od początku roku szkolnego 2017/18 rozpoczęto w naszej szkole wprowadzanie innowacji – ścieżki edukacyjnej dotyczącej typów lasów w Polsce pod tytułem „Co wiem o Tobie roślino leśna?” Stworzenie takiego miejsca na terenie przyszkolnym będzie dla Was drodzy uczniowie pomocą w zdobywaniu wiedzy o tajemnicach lasu oraz sposobem na łatwe poznawanie roślin, które można w lesie spotkać. Jest to przedsięwzięcie wymagające czasu – przecież las nie powstaje z dnia na dzień. Będziecie mogli obserwować jego wzrastanie przez wszystkie lata uczęszczania przez Was do szkoły a mamy nadzieję , że również po tym czasie. Tymczasem przedstawiamy miejsca wybrane na ścieżkę, a w wiosennej odsłonie poznacie  pączkujące  u nas pierwszy raz rośliny.
Do zobaczenia w lasach przyszkolnych!!!